Övriga

Övriga
Övriga länkar

 

Genom att initiera och stimulera kontakter mellan olika kompetensområden och över nationsgränser fungerar akademien som en gränsöverskridande brobyggare mellan näringsliv, forskning, förvaltning och olika intressegrupper.
stimulerar utvecklingen av tillväxtföretag i Sverige genom att sammanföra entreprenörer med kompetens och kapital.
Nutek stärker näringslivet i hela Sverige genom att bidra till fler nya företag, fler växande företag och fler starka regioner. Nutek är en nationell myndighet.
NyföretagarCentrum är en näringslivsdriven stiftelse som har syftet att stimulera entreprenörskap och framväxten av livskraftiga nya företag.
Svenska Uppfinnareföreningen är världens äldsta uppfinnarförening, den grundades 1886 av den välkände polarfararen och patentingejören Salomon August Andrée. Då, som nu, var tanken att bilda ett forum för idéutbyte och samverkan mellan uppfinnande, forskning och näringsliv.
Vårt arbete är att verka för företagande, företagares rättigheter och bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag.

Om oss

Ackra Invest AB är ett regionalt riskkapitalbolag.

Vi verkar i Norrland, företrädesvis i Väster- och Norrbotten. Read more...

Investeringspolicy

Minsta investering: 1 MSEK
Max investering i enskilt företag: 8 MSEK
Ägarandel*: min 10 %, max 49 %
Engagemangstid: upp till 7år
Gärna saminvestering med andra, helst med jämbördiga
Inga lån. Read more...

Kontakta oss

  • Adress: Expolaris Center Bäckgatan 1 931 78 Skellefteå.
  • Tel: +(46) 70 509 75 71
  • Email: info@ackrainvest.se
Du är här: Länkar Övriga